Analog

Allen-Bradley » Modules » I/O » Analog

Model
Allen-Bradley 1771-IE

Allen-Bradley 1771-IE

Allen Bradley 1771-IE Analog Input Module, 8-bit.
Allen-Bradley 1771-IED

Allen-Bradley 1771-IED

Allen Bradley 1771-IED Analog Input Module, 8-bit.